1. வானின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்
  தானமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று.
   உலகத்தை வாழ வைப்பது மழையாக அமைந்திருப்பதால் அதுவே அமிழ்தம் எனப்படுகிறது.  The world its course maintains through life that rain unfailing gives;
  Thus rain is known the true ambrosial food of all that lives.

   By the continuance of rain the world is preserved in existence; it is therefore worthy to be called ambrosia.

 2. துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
  துப்பாய தூஉம் மழை.
   யாருக்கு உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத்தர மழை பயன்படுகிறதோ, அவர்களுக்கே அந்த மழை அவர்கள் அருந்தும் உணவாகவும் ஆகி அரிய தியாகத்தைச் செய்கிறது.  The rain makes pleasant food for eaters rise;
  As food itself, thirst-quenching draught supplies.

   Rain produces good food, and is itself food.

 3. விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து
  உள்நின்று உடற்றும் பசி.
   கடல்நீர் சூழ்ந்த உலகமாயினும், மழைநீர் பொய்த்து விட்டால் பசியின் கொடுமை வாட்டி வதைக்கும்.  If clouds, that promised rain, deceive, and in the sky remain,
  Famine, sore torment, stalks o’er earth’s vast ocean-girdled plain.

   If the cloud, withholding rain, deceive (our hopes) hunger will long distress the sea-girt spacious world.

 4. ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும்
  வாரி வளங்குன்றிக் கால்.
   மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றிவிட்டால், உழவுத் தொழில் குன்றி விடும்.  If clouds their wealth of waters fail on earth to pour,
  The ploughers plough with oxen’s sturdy team no more.

   If the abundance of wealth imparting rain diminish, the labour of the plough must cease.

 5. கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே
  எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை.
   பெய்யாமல் விடுத்து உயிர்களின் வாழ்வை கெடுக்கக்கூடியதும், பெய்வதன் காரணமாக உயிர்களின் நலிந்த வாழ்வுக்கு வளம் சேர்ப்பதும் மழையே ஆகும்.  ‘Tis rain works all: it ruin spreads, then timely aid supplies;
  As, in the happy days before, it bids the ruined rise.

   Rain by its absence ruins men; and by its existence restores them to fortune.

 6. விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் றாங்கே
  பசும்புல் தலைகாண்பு அரிது.
   விண்ணிலிருந்து மழைத்துளி விழுந்தாலன்றி மண்ணில் பசும்புல் தலை காண்பது அரிதான ஒன்றாகும்.  If from the clouds no drops of rain are shed.
  ‘Tis rare to see green herb lift up its head.

   If no drop falls from the clouds, not even the green blade of grass will be seen.

 7. நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி
  தான்நல்கா தாகி விடின்.
   ஆவியான கடல்நீர் மேகமாகி அந்தக் கடலில் மழையாகப் பெய்தால் தான் கடல் கூட வற்றாமல் இருக்கும்.  If clouds restrain their gifts and grant no rain,
  The treasures fail in ocean’s wide domain.

   Even the wealth of the wide sea will be diminished, if the cloud that has drawn (its waters) up gives them not back again (in rain).

 8. சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம்
  வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு.
   வானமே பொய்த்து விடும் போது, அதன்பின்னர் அந்த வானத்தில் வாழ்வதாகச் சொல்லப்படுகிறவர்களுக்கு விழாக்கள் ஏது? வழிபாடுதான் ஏது?.  If heaven grow dry, with feast and offering never more,
  Will men on earth the heavenly ones adore.

   If the heaven dry up, neither yearly festivals, nor daily worship will be offered in this world, to the celestials.

 9. தானம் தவமிரண்டும் தங்கா வியனுலகம்
  வானம் வழங்கா தெனின்.
   இப்பேருலகில் மழை பொய்த்து விடுமானால் அது, பிறர் பொருட்டுச் செய்யும் தானத்திற்கும், தன்பொருட்டு மேற்கொள்ளும் நோன்புக்கும் தடங்கலாகும்.  If heaven its watery treasures ceases to dispense,
  Through the wide world cease gifts, and deeds of ‘penitence’.

   If rain fall not, penance and alms-deeds will not dwell within this spacious world.

 10. நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும்
  வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு.
   உலகில் மழையே இல்லையென்றால் ஒழுக்கமே கெடக்கூடும் என்ற நிலை இருப்பதால், நீரின் இன்றியமையாமையை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்.  When water fails, functions of nature cease, you say;
  Thus when rain fails, no men can walk in ‘duty’s ordered way’.

   If it be said that the duties of life cannot be discharged by any person without water, so without rain there cannot be the flowing of water.