1. மனைத்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான்
  வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை.
   இல்லறத்திற்குரிய பண்புகளுடன், பொருள் வளத்துக்குத் தக்கவாறு குடும்பம் நடத்துபவள், கணவனின் வாழ்வுக்குப் பெருந்துணையாவாள்.  As doth the house beseem, she shows her wifely dignity;
  As doth her husband’s wealth befit, she spends: help - meet is she.

   She who has the excellence of home virtues, and can expend within the means of her husband, is a help in the domestic state.

 2. மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
  எனைமாட்சித் தாயினும் இல்.
   நற்பண்புள்ள மனைவி அமையாத இல்வாழ்க்கை எவ்வளவு சிறப்புடையதாக இருந்தாலும் அதற்குத் தனிச்சிறப்பு கிடையாது.  If household excellence be wanting in the wife,
  Howe’er with splendour lived, all worthless is the life.

   If the wife be devoid of domestic excellence, whatever (other) greatness be possessed, the conjugal state, is nothing.

 3. இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென்
  இல்லவள் மாணாக் கடை.
   நல்ல பண்புடைய மனைவி அமைந்த வாழ்க்கையில் எல்லாம் இருக்கும். அப்படியொரு மனைவி அமையாத வாழ்க்கையில் எதுவுமே இருக்காது.  There is no lack within the house, where wife in worth excels,
  There is no luck within the house, where wife dishonoured dwells.

   If his wife be eminent (in virtue), what does (that man) not possess ? If she be without excellence, what does (he) possess ?

 4. பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
  திண்மைஉண் டாகப் பெறின்.
   கற்பென்னும் திண்மை கொண்ட பெண்மையின் உறுதி பண்மைப் பெற்றுவிட்டால், அதைவிடப் பெருமைக்குரியது வேறு யாது?.  If woman might of chastity retain,
  What choicer treasure doth the world contain?

   What is more excellent than a wife, if she possess the stability of chastity ?

 5. தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள்
  பெய்யெனப் பெய்யும் மழை.
   கணவன் வாக்கினை கடவுள் வாக்கினை விட மேலானதாகக் கருதி அவனையே தொழுதிடும் மனைவி பெய் என ஆணையிட்டவுடன் அஞ்சி நடுங்கிப் பெய்கின்ற மழையைப் பொலத் தன்னை அடிமையாக எண்ணிக் கொள்பவளாவாள்.  No God adoring, low she bends before her lord;
  Then rising, serves: the rain falls instant at her word!

   If she, who does not worship God, but who rising worships her husband, say, “let it rain,” it will rain.

 6. தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற
  சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்.
   கற்புநெறியில் தன்னையும் தன் கணவனையும் காத்துக் கொண்டு, தமக்குப் பெருமை சேர்க்கும் புகழையும் காப்பாற்றிக் கொள்வதில் உறுதி குலையாமல் இருப்பவள் பெண்.  Who guards herself, for husband’s comfort cares, her household’s fame,
  In perfect wise with sleepless soul preserves, -give her a woman’s name.

   She is a wife who unweariedly guards herself, takes care of her husband, and preserves an unsullied fame.

 7. சிறைகாக்கும் காப்பவென் செய்யும் மகளிர்
  நிறைகாக்கும் காப்பே தலை.
   தம்மை தாமே காத்துக்கொண்டு சிறந்த பண்புடன் வாழும் மகளிரை அடிமைகளாக நடத்த எண்ணுவது அறியாமையாகும்.  Of what avail is watch and ward?
  Honour’s woman’s safest guard.

   What avails the guard of a prison ? The chief guard of a woman is her chastity.

 8. பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
  புத்தேளிர் வாழும் உலகு.
   நற்பண்பு பெற்றவனைக் கணவனாகப் பெற்றால், பெண்டிர்க்கு இல்வாழ்க்கையெனும் புதிய உலகம் பெருஞ் சிறப்பாக அமையும்.  If wife be wholly true to him who gained her as his bride,
  Great glory gains she in the world where gods bliss abide.

   If women shew reverence to their husbands, they will obtain great excellence in the world where the gods flourish.

 9. புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார்முன்
  ஏறுபோல் பீடு நடை.
   புகழுக்குரிய இல்வாழ்க்கை அமையாதவர்கள், தம்மைப் பழித்துப் பேசுவோர் முன்பு தலைநிமிர்ந்து நடக்க முடியாமல் குன்றிப் போய் விடுவார்கள்.  Who have not spouses that in virtue’s praise delight,
  They lion-like can never walk in scorner’s sight.

   The man whose wife seeks not the praise (of chastity) cannot walk with lion-like stately step, before those who revile them.

 10. மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்றுஅதன்
  நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு.
   குடும்பத்தின் பண்பாடுதான் இல்வாழ்க்கையின் சிறப்பு; அதற்கு மேலும் சிறப்பு நல்ல பிள்ளைகளை பெற்றிருப்பது.


  The house’s ‘blessing’, men pronounce the house-wife excellent;
  The gain of blessed children is its goodly ornament.

   The excellence of a wife is the good of her husband; and good children are the jewels of that goodness.